พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง (๒)
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดีในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี
และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสาธารณรัฐเกาหลี.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมที่ท่านได้กล่าวถึงมิตรภาพอันแนบแน่นที่ประเทศไทย กับสาธารณรัฐเกาหลีได้ช่วยกันสร้างเสริมให้เจริญงอกงามเป็นลำดับมา
บนพื้นฐานแห่งความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม นับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน.
ประเทศของเราทั้งสองตั้งอยู่ในทวีปเอเชียด้วยกัน ซึ่งมีสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนวัฒนธรรมที่ละม้ายคล้ายกัน
จึงมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันสนิทสนมราบรื่นมาตลอดโดยต่างมีความเข้าใจอันดี ความเคารพยกย่อง และนํ้าใจไมตรีให้ความร่วมมือช่วยเหลือในกิจการ
ด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง อันก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความวัฒนาถาวรแก่ประเทศ

(๑)
Mr. Noh Kwang-il
(๒)
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกรับอักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

336

และประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างกัน อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพ และเจตนารมณ์ที่ดีงาม
กอปรกับความตั้งใจของท่านที่จะแสวงหาแนวทางความร่วมมือใหม่ ๆ และเพิ่มพูนมิตรภาพให้มากขึ้น ไม่เพียงจะช่วยธำรงรักษามิตรภาพที่มีอยู่
ให้กระชับแน่นแฟ้นและยั่งยืนสืบไปเท่านั้น หากแต่ยังจะอำนวยให้เกิดความเจริญมั่นคง และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศและประชาชนของเรา
รวมทั้งนานาประเทศและ มวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้และทั่วโลกด้วย.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า
และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

337