พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซอร์เบีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเซอร์เบีย
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
เซอร์เบีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี
เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเซอร์เบีย.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐเซอร์เบีย ที่สืบเนื่องมาช้านานมากกว่า ๖ ทศวรรษ และความตั้งใจของท่านที่จะพยายาม
ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ให้กระชับแน่นแฟ้นและขยายขอบเขต
กว้างขวางออกไป. ประเทศไทยตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ซึ่งมีส่วนสำคัญนำพาความเป็นมิตรและความเจริญก้าวหน้ามาให้ จึงมีนโยบายเสมอมาที่จะสมานไมตรี
และร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ กับนานาประเทศ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและวัฒนาผาสุก.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานสำคัญ
ช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีให้ใกล้ชิดสนิทสนมแนบแน่นยิ่งขึ้น อีกทั้งจะก่อให้เกิดช่องทาง
ความร่วมมือใหม่ ๆ อันจะทำให้ประเทศและประชาชนของเรา รวมทั้งประเทศและมนุษยชาติ
ทั้งหลายในโลก มีความก้าวหน้ามั่นคง และความเจริญร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.