พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวัก เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราชดำรัส

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวัก(๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง (๒)
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี
ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐสโลวัก
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
สโลวักประจำประเทศไทย
พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี
ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า
ทั้งขอแสดง
ความปรารถนาดี
เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี
และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศและประชาชนชาวสโลวัก.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม
ที่ท่านได้กล่าวถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่าน
ที่จะ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก
ให้ขยายขอบเขต
กว้างขวางออกไปมากขึ้น.
ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธภาพที่เจริญงอกงาม
เป็นลำดับมาอย่างสนิทสนมราบรื่น
โดยต่างได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการ
ด้านต่าง

ด้วยความเป็นมิตร
ความเข้าใจอันดี
และความจริงใจต่อกัน.
ข้าพเจ้า
เชื่อมั่นว่า
ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองในกิจการทุก

ด้าน
อันตั้งอยู่บน
พื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีงาม
กอปรกับความตั้งใจของท่านดังกล่าว
จะช่วย
สร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่แล้วให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีก
ทั้งจะทำให้ประเทศ

(๑)
Mr.
Stanislav
Opiela
(๒)
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จออกรับ

อักษรสาส์นตราตั้งแทนพระองค์

348

ของเรา
รวมทั้งนานาประเทศมีความวัฒนารุ่งเรืองและความผาสุกร่มเย็น
ซึ่งจะเป็นผล
เกื้อกูลให้โลกมีสันติสุขอันถาวรตลอดไป.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน
ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า
ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า
และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

349