พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะครูอาวุโส เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่คณะครูอาวุโส 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและ 
เงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุก ๆ ท่าน 
ที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง. 

ท่านทั้งหลายผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นครูอาวุโส ต่างก็ได้ปฏิบัติหน้าที่
ของครูมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยการเสียสละประโยชน์และความสุขส่วนตน 
เพื่อความสำเร็จและความเจริญของผู้อื่น ทั้งยังดำรงตนมั่นอยู่ในศีลธรรมและ 
จรรยาบรรณของครูอย่างเคร่งครัด. หน้าที่ครูที่ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบำเพ็ญมา 
อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้ ย่อมให้ผลตอบแทนเป็นความอิ่มใจและปลื้มใจ ที่ได้เห็น 
ศิษย์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญ กับได้รับความเคารพรักอย่างจริงใจจากบรรดา 
ศิษย์น้อยใหญ่ ที่ต่างรำลึกถึงบุญคุณของท่านอยู่ไม่เสื่อมคลาย. กล่าวได้ว่า 
ผลตอบแทนที่ท่านได้รับนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าทางใจอย่างวิเศษ ซึ่งบุคคลที่มิได้เป็นครู
เช่นท่านไม่อาจแสวงหามาครอบครองได้. หวังว่าท่านทั้งหลายจะยินดีและภาคภูมิใจ 
ในความเป็นครูของท่าน แล้วร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และความดีอันเป็นคุณธรรม 
ของครูต่อไป ให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบฉบับ ทั้งในการประพฤติตนและ 
ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสถาบันอันทรงเกียรติของครูไว้ ให้คงคุณค่าสถาพรตลอดสืบไป. 

ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสวัสดี มีพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง และเป็นที่เคารพบูชาของบรรดาศิษย์ ตลอดจนผู้ที่เคยได้รับความเมตตากรุณา 
ของท่านเสมอทุกเมื่อไป. 


87