พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานคณะประธานาธิบดี
แห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบอสเนีย
และเฮอร์เซโกวีนาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของคณะประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
และประชาชนชาวบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ที่มีมาอย่างมั่นคงและราบรื่น นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต.
ความสัมพันธ์ดังกล่าว นับวันจะเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองยึดมั่นในความเป็นมิตร
ความเคารพยกย่อง และความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน จึงต่างมีน้ำใจไมตรีให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
เกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ ด้วยความเข้าใจอันดี ความเห็นอกเห็นใจ และความปรารถนาดีต่อกันเสมอมา.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิต
มิตรภาพและเจตจำนงอันดีงาม กอปรกับความตั้งใจของท่าน ที่จะส่งเสริมมิตรภาพ และความร่วมมือเพื่อ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ให้กระชับแน่นแฟ้นและขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป นอกจากจะช่วยสร้างเสริม
สัมพันธไมตรีที่มีอยู่ ให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะทำให้ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจน
นานาประเทศและมวลมนุษยชาติในโลก มีความมั่นคง ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกร่มเย็นอันยั่งยืน
ตลอดไปด้วย.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้
เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.