พระราชดำรัส ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน ทีมหมูป่าอะคาเดมี ซึ่งสูญหายไปในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน 
ทีมหมูป่าอะคาเดมี 
ซึ่งสูญหายไปในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้าหลวง - ขุนน้ำนางนอน 
จังหวัดเชียงราย 
วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ข้าพเจ้ามีความปลื้มใจยินดีและโล่งใจมาก ที่ได้ทราบว่า เมื่อวันที่ ๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีม 
หมูป่าอะคาเดมีรวม ๑๓ คน ซึ่งสูญหายไปในถํ้าหลวง วนอุทยานถํ้าหลวง - ขุนนํ้า 
นางนอน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้ว โดยทุกคนปลอดภัยดี นับเป็น 
ข่าวดีที่เราชาวไทย ตลอดจนชาวต่างประเทศ ที่ได้ติดตามความคืบหน้าของการค้นหา 
มาโดยตลอด ต่างก็มีความชื่นชมยินดีถ้วนหน้า 

ความสำเร็จของปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจาก 
ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบระเบียบ ด้วยความรู้ความสามารถ 
และความเสียสละ อุทิศตนของทุกคนทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร แพทย์ พยาบาล หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ 
อาสาสมัคร และจิตอาสาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก 
ประเทศต่าง ๆ ที่มีนํ้าใจเดินทางมาช่วยเหลือ สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ 
ที่สนับสนุนปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้ ตลอดจนประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ที่ส่งกำลังใจห่วงใย ให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้โดยเต็มกำลัง และยอมเสียสละ 
ประโยชน์ส่วนตนด้วยความเต็มใจยินดี 

เหตุการณ์ครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่า ความสมัครสมานสามัคคี 
และความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์นั้น เป็นสิ่งที่เราทุกคน ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด 
ศาสนาใด ต่างก็ยังมีอยู่ในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยม ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชม 
ยกย่องต่อท่านทั้งหลายด้วยใจจริง และขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในขั้นต่อไป 


155 

ด้วยความมีสติ มีสมาธิ มีปัญญาอันกล้าแข็ง และมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่เสื่อมคลาย 
เพื่อให้ปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างดีที่สุด สมดังความหวังตั้งใจ 
ของทุกท่านทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชนทั้งหลายที่เอาใจช่วยอย่างเต็มที่เสมอมา 


พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 


156