พระราชดำรัส ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ(๒) 
นำคณะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ 
เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอถือโอกาสนี้อำนวยพร และแสดงความปรารถนาดี ให้ทุกท่านได้ประสบ 
ความสำเร็จในการไปปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้แทนรัฐบาล และผู้แทนประชาชนของ 
ประเทศไทย. 

ท่านทั้งหลายก็เป็นข้าราชการที่อาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศ และก็
ได้ผ่านประสบการณ์มากมายมาแล้ว ในหลาย ๆ ด้านของการเป็นทูต ก็เป็นงาน 
ที่จะต้องเป็นผู้แทนประเทศไทย ประชาชนชาวไทย ทั้งในด้านวัฒนธรรมของชาติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติ การเจริญพระราชไมตรี. ประเทศแต่ละประเทศ 
ที่ไป ก็มีความสัมพันธ์กับบ้านเรา แต่แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกัน ทั้งในวิธีการ 
ปฏิบัติ หรือเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี. ก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องปรับ 
ความเข้าใจ ให้สามารถเป็นที่รัก เป็นที่เชื่อถือของประเทศเจ้าบ้าน ตลอดจนรักษา 
ผลประโยชน์ทุกด้านของประเทศ ตลอดจนชื่อเสียง และวัฒนธรรมของเราไว้. 

งานทูตบางอย่าง ก็มีขนบธรรมเนียมแบบแผนอยู่แล้ว บางอย่างก็ต้อง 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ความเป็นชาติไทย การเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมนั้น ก็เป็น 
ตัวบ่งบอกอยู่แล้ว. ความสนใจในประเทศเจ้าบ้าน ความสนใจในประเทศไทย อันนี้
ก็สำคัญ เพราะบางทีไปเป็นทูตอยู่ต่างประเทศนาน อย่างสมัยก่อนนี้ บางคนก็ไม่รู้จัก 
ประเทศไทย หรือไม่ทัน หรือไม่สนใจ ว่าประเทศไทยมีความเป็นมาหรือสถานการณ์

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นางบุษยา มาทแล็ง 

242

เป็นยังไง. แล้วในเวลาเดียวกัน เราก็ต้องแสดง หรือสร้างภาพพจน์ที่ดีของ 
ประเทศไทยเรา ให้ประเทศเจ้าบ้านเขาเห็น และก็ต้องเข้าใจสภาพของประเทศ 
ที่เราไปอยู่จริง ๆ. การรักษาพระราชไมตรีหรือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีก็อยู่ได้
ด้วยเรื่องนี้. ในเวลาเดียวกัน ก็ต้องติดตามข่าว หาข่าวต่าง ๆ ที่จะมีผล 
เป็นผลกระทบหรือผลประโยชน์กับบ้านเรา. ก็เสริมจุดที่เป็นผลประโยชน์หรือ 
จุดที่ดี แก้ไขจุดที่กระทบ กระเทือน ให้สู่ความปกติ. 

คืองานทูตนี่เป็นงานที่เราจะต้องสร้างเอง. บางทีไม่ได้ไปเซ็นแฟ้ม สองแฟ้ม
สามแฟ้ม ไปงานค็อกเทล แล้วแค่นั้นจบ. บางทีไปอยู่ประเทศบางประเทศ 
ก็เหมือนว่าไม่มีอะไรลำบาก แล้วก็ถึงเวลา งานไม่มี เป็นประเทศที่สบาย. ความจริง 
ก็อยู่ที่เรานั่นเองที่จะต้องหางาน วิ่งเข้าหางาน ตามที่ได้บอกแล้ว. 

ที่พูดมานี่ท่านทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้ว เพราะว่าประสบการณ์เยอะอยู่แล้ว 
กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้. ก็ขอให้โชคดีและก็ประสบความสำเร็จ และขอให้มีความสุข 
ทั้งด้านส่วนตัวด้วย. 

243