พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและพระราชวงศ์
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญ 
รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแอฟริกาใต้. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี
ในกิจการหลากหลายระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้. ความสัมพันธ์
และความร่วมมือดังกล่าว นับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเรา 
ทั้งสอง แม้จะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มีมิตรไมตรีที่สนิทสนม และร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด 
ในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคีอันก่อให้เกิดผลประโยชน์
ร่วมกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการ 
ทุก ๆ ด้านที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง จะทำให้สัมพันธไมตรีและความร่วมมือกัน 
ในอนาคต กระชับแน่นแฟ้นและขยายขอบเขตกว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งจะส่งผล 
เกื้อกูลให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลกมีเสถียรภาพ ความวัฒนา 
ก้าวหน้า และความผาสุกร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป. 

(๑) Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge 

380
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

381