พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม 
แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอน 
เอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ 
รัฐบาล และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของ 
ท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ได้ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือ ทั้งระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค กับประเทศไทย 
ให้เจริญงอกงามเป็นลำดับมา นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี
๑๙๗๖. ประเทศไทยมีนโยบายเสมอมาที่จะเพิ่มพูนมิตรไมตรี และความร่วมมือ 
ในกิจการด้านต่าง ๆ กับนานาประเทศในโลกให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่ออยู่ร่วมกัน 
ด้วยความเข้าใจอันดี และช่วยกันสร้างสรรค์ความอยู่ดีมีสุขให้แก่มวลมนุษยชาติ. 
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในกรอบของประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กร 
ความร่วมมือระหว่างประเทศระดับภูมิภาคทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 


(๑) Mr. Nguyen Hai Bang 

385

จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งจะก่อให้เกิด 
ความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุกร่มเย็นอันยั่งยืนแก่ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศ 
ทั้งหลายในภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกตลอดไป. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

386