พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานคณะมนตรี
ยุโรป และท่านประธานคณะกรรมาธิการยุโรป แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ 
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอน 
เอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานทั้งสอง และความ 
เจริญรุ่งเรืองของประเทศสมาชิกและประชาชนแห่งสหภาพยุโรป. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รวมทั้งความตั้งใจของท่านที่จะส่งเสริม 
สัมพันธภาพให้เพิ่มพูนมากขึ้น. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนิน 
งอกงามมาอย่างสนิทสนมราบรื่น และนับวันจะกระชับแน่นแฟ้น. ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า 
ประเทศไทยและสหภาพยุโรปได้ติดต่อสัมพันธ์และร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ในกิจการด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบความร่วมมืออาเซียนกับสหภาพยุโรป ด้วยความเป็นมิตร 
ความปรารถนาดี และความจริงใจเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรี
และความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านที่มีอยู่ระหว่างกัน บนพื้นฐานแห่งมิตรไมตรี
และเจตนารมณ์ที่ดีงาม กอปรกับประสบการณ์และความผูกพันของท่านที่มีต่อ 

(1) Mr. Pirkka Tapiola 396

ประเทศไทย ไม่เพียงจะช่วยสร้างเสริมมิตรภาพ ความเข้าใจอันดี และความเจริญ 
ผาสุกให้แก่ประเทศไทยและประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรปเท่านั้น หากแต่ยัง 
จะก่อให้เกิดเสถียรภาพ ความสมัครสมานสามัคคี และสันติสุขอันยั่งยืนแก่ประเทศ 
ทั้งหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกอีกด้วย. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


397