พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐโปแลนด์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอแสดงความปรารถนาดีเพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดีและความ 
เจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโปแลนด์ รวมทั้งความตั้งใจของท่านที่จะ 
ส่งเสริมสัมพันธไมตรีให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น. ในปัจจุบัน ประเทศทั้งหลายในโลก 
มีความจำเป็นที่จะต้องประสานความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันในกิจการ 
ด้านต่าง ๆ ให้ใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้น เพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน 
ในประเทศของตน พร้อมทั้งช่วยกันสร้างสรรค์ประโยชน์สุข และความเจริญ 
มั่นคงให้แก่มวลมนุษยชาติ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสองที่มีอยู่และนับวันจะทวีเพิ่มพูนขึ้น ไม่เพียง 
จะทำให้ประเทศของเรามีความมั่นคง ความก้าวหน้ารุ่งเรือง และความผาสุกร่มเย็น 
เท่านั้น หากแต่ยังจะอำนวยให้เกิดมิตรภาพ ความเข้าใจอันดี และความสมัครสมาน 

(๑) Mr. Waldemar Dubaniowski 

402
สามัคคีระหว่างประเทศทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้โลกมีสันติสุขอันยั่งยืน 
ตลอดไปด้วย. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

403