พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตโรมาเนีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตโรมาเนีย(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
โรมาเนีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรมาเนียประจำ
ประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ และ 
ประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโรมาเนีย. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย 
กับโรมาเนีย รวมทั้งความตั้งใจของท่านที่จะพยายามส่งเสริมสัมพันธภาพให้
เจริญงอกงามยิ่งขึ้น. ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีอันดำเนินมาอย่าง 
สนิทสนมราบรื่น โดยต่างฝ่ายต่างร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่างๆ 
ทั้งระดับ ทวิภาคี และระดับพหุภาคี ด้วยน้ำใจไมตรี ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเข้าใจ 
อันดีต่อกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองใน 
กิจการทุก ๆ ด้าน บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม นอกจาก 
จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะช่วย 
สร้างเสริมเสถียรภาพ ความวัฒนาไพบูลย์ และสันติสุขอันยั่งยืนแก่ประเทศของเรา 
และประเทศทั้งหลายในโลกอีกด้วย. 

(๑) Mr. Bogdan Badea 

408
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 
409