พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐออสเตรีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า รัฐบาล และ 
ประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี 
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวออสเตรีย. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ 
ในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี ระหว่างประเทศไทยกับ 
สาธารณรัฐออสเตรีย. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว ได้เจริญงอกงาม 
เป็นลำดับมา และนับวันจะทวีเพิ่มพูนขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง 
ต่างยึดมั่นในเจตจำนงที่จะสร้างเสริมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ในโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคีและสงบสุข ทั้งพร้อมที่จะ 
ให้ความร่วมมือกับนานาประชาชาติในการสร้างสรรค์ความอยู่ดีมีสุขและความเจริญ 
มั่นคงให้แก่มวลมนุษยชาติ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและ 
ความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองในทางสร้างสรรค์ บนพื้นฐานแห่ง 

(๑) 
Mrs. Eva Hager 

413

เจตนารมณ์ที่ดีงาม จะช่วยส่งเสริมมิตรภาพ และความก้าวหน้ารุ่งเรืองไม่เฉพาะ 
แก่ประเทศของเราเท่านั้น แต่ยังจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศทั้งหลายในโลก 
อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจอันดี และความผาสุกสงบอันยั่งยืนตลอดไปอีกด้วย. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

414