พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู
แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย พร้อมด้วย
อักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย
ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
และประชาชนชาวเปรู.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมืออันใกล้ชิด
สนิทสนมระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเปรู ที่มีมากว่า 5 ทศวรรษ นับแต่ได้สถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูต. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว นับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น.
ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็ตระหนักในคุณค่าของมิตรภาพ
ว่าเป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจอันดี และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างประเทศ
จึงคบหาติดต่อกันฉันมิตร ด้วยความเคารพยกย่อง ความไว้วางใจ และความจริงใจในกันและกัน
เสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง กอปรกับความตั้งใจ
ของท่าน ที่จะพยายามส่งเสริมสัมพันธภาพให้กระชับแน่นแฟ้น จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรี
และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เจริญงอกงามและขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป ซึ่งจะทำให้
ประเทศของเรา ตลอดจนประเทศทั้งหลายในโลก มีความเข้มแข็งมั่นคง ความเจริญก้าวหน้า
และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการ
เท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.