พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอน 
เอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดง 
ความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรือง 
ของประเทศและประชาชนชาวไนจีเรีย. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง 
ประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย และความปรารถนาของสหพันธ์สาธารณรัฐ 
ไนจีเรียที่จะส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ให้ขยายหลากหลายออกไป. 
ประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มีมิตรไมตรี ความเข้าใจอันดี
และความปรารถนาดีต่อกันเสมอมา. ทั้งนี้ เพราะต่างมีเจตจำนงอย่างเดียวกัน 
ที่จะอยู่ร่วมกับนานาประเทศในโลกอย่างมิตรไมตรี และร่วมมือกันในการสร้างสรรค์
ความอยู่ดีมีสุข และความเจริญมั่นคงให้แก่มวลมนุษยชาติ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า 
การที่ประเทศทั้งสองมีความผูกพันฉันมิตร และความร่วมมือกันเป็นอันดีในกิจการ 
ทุก ๆ ด้าน บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ที่ดีงามและผลประโยชน์ร่วมกัน จะช่วย 

(๑) 
Mr. Ahmed Nuhu Bamalli 

418
สร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้น ทั้งจะเป็นผลเกื้อกูล 
ให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลกมีความวัฒนาสถาพร และสันติสุข 
อันยั่งยืนตลอดไป. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

419