พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเอสโตเนีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเอสโตเนีย(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐเอสโตเนีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐเอสโตเนียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ใน 
ไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อ 
ความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชน 
ชาวเอสโตเนีย. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐเอสโตเนีย และความตั้งใจของท่านที่จะส่งเสริมความร่วมมือกันให้
หลากหลายมากขึ้น. ประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มีความสัมพันธ์
อันดีมาอย่างราบรื่น ด้วยความเป็นมิตร ความเคารพยกย่อง และความปรารถนาดี
ต่อกัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศทั้งสอง 
ซึ่งนับวันจะขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพ 
และเจตนารมณ์ที่ดี จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้น 
ยิ่งขึ้น ทั้งจะทำให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลกมีความเจริญ 
มั่นคง ความมั่งคั่งไพบูลย์ และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป. 

(๑) 
Mr. Marten Kokk 

428

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 


429