พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรน เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรน(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง 
ราชอาณาจักรบาห์เรน ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
ราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูต 
คนก่อน. 

ขอขอบพระทัยสมเด็จพระราชาธิบดี ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้าและ 
ประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ พร้อมทั้งขอให้ประเทศ 
และประชาชนชาวบาห์เรน ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวว่า ประเทศไทยกับราชอาณาจักรบาห์เรน 
มีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด อันนำความเจริญมั่นคงมาสู่
ประชาชนทั้งสองฝ่าย และก่อให้เกิดสันติภาพในโลก. ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที่รักความสงบ และความเป็นอิสระ จึงมีนโยบายเสมอมาที่จะสร้างเสริมสัมพันธไมตรี
และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ กับนานาประเทศ ให้กระชับแน่นแฟ้นและ 
สนิทสนมมากขึ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกสงบ บนพื้นฐานของความสามัคคี
ปรองดอง ความเคารพยกย่อง และความไว้เนื้อเชื่อใจ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง ที่ดำเนินมา 
ด้วยดีและนับวันจะเจริญงอกงาม จะทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งมั่นคง 


(๑) Mr. Ahmed Abdulla Al-Hajeri 

449

ความมั่งคั่งไพบูลย์ และความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศ 
ทั้งหลายในโลกมีเสถียรภาพ และสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไป. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

450