พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม 
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอน 
เอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดง 
ความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรือง 
ของประเทศและประชาชนชาวบราซิล. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ 
ในกิจการหลากหลายด้าน ที่มีมานานระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐ 
บราซิล. ประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกันในทางภูมิศาสตร์ แต่ต่างก็
ได้พยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เจริญงอกงามเป็นลำดับมา 
ด้วยความเป็นมิตร ความเคารพยกย่อง และความจริงใจต่อกัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้าน ที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง 
ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพ 
และเจตนารมณ์ที่ดีงาม ไม่เพียงจะทำให้ประเทศของเรามีความใกล้ชิดสนิทสนม 

(๑) Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen 

454
ความผูกพันฉันมิตร และความก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นเท่านั้น หากแต่ยังจะเป็น 
ผลเกื้อหนุนให้ประเทศทั้งหลายในโลกมีความมั่นคง ความเข้าใจอันดีต่อกัน 
และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไปด้วย. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

455