พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิจิ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิจิ(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐฟิจิ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิ
ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี รัฐบาล และประชาชนชาวฟิจิ ในไมตรีจิตที่มีต่อ 
ข้าพเจ้า รัฐบาล และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุข 
ของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจิ. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐฟิจิ ที่เจริญงอกงามเป็นลำดับมา บนพื้นฐานแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ 
และความเคารพนับถือ นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๑๙๗๒. 
ประเทศของเราทั้งสองแม้จะอยู่ห่างไกลกันในทางภูมิศาสตร์ แต่ก็มีเจตจำนงคล้ายคลึงกัน 
ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งหลาย และพร้อมที่จะร่วมมือใน 
กิจการด้านต่าง ๆ กับนานาประเทศในโลก เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ความอยู่ดีมีสุข 
และความเจริญมั่นคงให้แก่มวลมนุษยชาติ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือใน 
กิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง ด้วยความเป็นมิตรและความปรารถนาดี
กอปรกับความตั้งใจของท่านที่จะกระชับสัมพันธภาพให้แน่นแฟ้น จะช่วยสร้างเสริม 
สัมพันธไมตรีให้ใกล้ชิดสนิทสนมยิ่งขึ้น ทั้งจะเกื้อหนุนให้เกิดความวัฒนาถาวร 
และสันติสุขที่ยั่งยืนแก่ประเทศของเรา และแก่ประเทศทั้งหลายในโลกตลอดไป. 

(๑) Mr. Kolinio Gata Takali 

471 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

472