พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เมเนีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เมเนีย(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐอาร์เมเนีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง 
สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยคนแรก. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความ 
ปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ 
และประชาชนชาวอาร์เมเนีย. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐอาร์เมเนีย อันมีประวัติสืบเนื่องยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๗ 
และความร่วมมือที่เจริญงอกงามอย่างต่อเนื่อง นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทาง 
การทูตเมื่อปี ๑๙๙๒. ความสัมพันธ์และความร่วมมือดังกล่าว ได้ดำเนินมา 
โดยราบรื่น และนับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง 
แม้จะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันไม่นานปีแต่ก็มีมิตรไมตรีความเคารพ 
ยกย่อง และความปรารถนาดีอย่างจริงใจตลอดมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิต 
มิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงามระหว่างประเทศทั้งสอง กอปรกับการที่ท่านได้รับ 
แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยคนแรก จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรี
และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้นและขยายขอบเขต 
กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะอำนวยให้ประเทศของเรามีความวัฒนา 

(๑) Mr. Sergey Manasaryan 

482
ก้าวหน้าไปอย่างมีเสถียรภาพเท่านั้น ยังจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศทั้งหลายในโลก 
มีสันติสุขอันยั่งยืนตลอดไปด้วย. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 
483