พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านผู้สำเร็จราชการและ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในและเหนืออาณาจักรนิวซีแลนด์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูต 
วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอน 
เอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอขอบใจท่านผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในและเหนืออาณาจักร 
นิวซีแลนด์ ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุข 
ของท่านผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในและเหนืออาณาจักรนิวซีแลนด์
และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิวซีแลนด์. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันมีมายาวนาน 
ระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์ และความร่วมมือในกิจการหลายด้านอันก่อเกิด 
ผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก. ความสัมพันธ์
และความร่วมมือดังกล่าว ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี
นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเรา 
ทั้งสองต่างยึดมั่นในอุดมการณ์ ที่จะอยู่ร่วมกับนานาประเทศอย่างสันติ บนพื้นฐาน 
แห่งความเสมอภาค ความเคารพยกย่อง และความไว้วางใจในกันและกัน จึงคบหา 
ติดต่อกันด้วยความเป็นมิตร ความเข้าใจอันดี และความปรารถนาดีเสมอมา. ข้าพเจ้า 
เชื่อมั่นว่า การที่ประเทศทั้งสองคบหาติดต่อกันมาด้วยดี โดยต่างฝ่ายมีมิตรไมตรี

(๑) Mr. Tahamoana Aisea Cluny Macpherson 

487
และเจตนารมณ์ที่ดีงาม กอปรกับความตั้งใจของท่านที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพ 
ให้กระชับแน่นแฟ้น จะเป็นปัจจัยช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือ 
ในกิจการด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้ใกล้ชิดสนิทสนมและงอกงามกว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะทำให้ประเทศของเรา รวมทั้งประเทศทั้งหลายในโลกมีความเข้มแข็งมั่นคง 
ความเจริญก้าวหน้า และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป. 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

488