พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ท่านเอกอัครราชทูต 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่ง 
สาธารณรัฐอิตาลี แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ 
อิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 

ขอขอบใจท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในไมตรีจิต 
ที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของ 
ท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิตาลี. 

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง 
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งมีมาด้วยดี นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตต่อกันเมื่อ ๑๕๐ ปี. ความสัมพันธ์ดังกล่าว นับวันจะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. 
ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่างๆ 
ทั้งระดับทวิภาคี และระดับพหุภาคี ด้วยน้ำใจไมตรี ความเข้าใจอันดี และความจริงใจ 
ต่อกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองในกิจการ 
ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรม อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม 
จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ ให้ใกล้ชิดสนิทสนมและเจริญงอกงามยิ่งขึ้น 
ทั้งจะทำาให้ประเทศของเรา และประเทศต่าง ๆ ในโลก มีความเข้มแข็งมั่นคง 
ความวัฒนาก้าวหน้า และความผาสุกร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป. 

(๑) Mr. Lorenzo Galanti 

498

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

499