พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฮังการี เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส 

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฮังการี(๑) 
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ท่านเอกอัครราชทูต 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดี
แห่งฮังการีแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำ 
ประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน. 


ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ 
และประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่าน 
ประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการี. 


ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง 
ประเทศไทยกับฮังการีที่มีมายาวนานกว่า ๑๒๐ ปี. ความสัมพันธ์ดังกล่าว 
ได้ดำเนินมาอย่างราบรื่น และนับวันจะเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของ 
เราทั้งสองแม้จะอยู่ในภูมิภาคที่ห่างไกลกัน แต่ก็ยึดมั่นในมิตรภาพ ความเคารพ 
ยกย่อง และความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน จึงต่างมีน้ำใจไมตรีให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่างๆ ด้วยดีเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือ 
ในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสอง อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิต 
มิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม กอปรกับความตั้งใจของท่าน ที่จะส่งเสริม 
สัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 
นอกจากจะสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะทำให้

(๑) Mr. Szilveszter Bus 

193

ประเทศของเรา ตลอดจนประเทศต่าง ๆ ในโลก มีความเข้มแข็งมั่นคง 
ความเจริญก้าวหน้า และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไปด้วย. 


ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุน 
อย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือ 
ทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน. 

194