พระราชดำรัส ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระราชดำรัส(๑) 

ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ(๒) 
นำคณะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ 
เข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ถือโอกาสนี้ อวยพรด้วยความปรารถนาดี ให้ท่านทั้งหลายที่จะออกไปปฏิบัติ
หน้าที่สำคัญ ไปด้วยความปลอดภัย ไปด้วยความสุข และได้รับความสำเร็จในการปฏิบัติ
หน้าที่ เป็นผู้แทนประเทศและประชาชน. ก็ขอให้มีกำลังใจ มีพลังที่จะทำตามภารกิจได้
เพราะท่านทั้งหลายก็มีประสพการณ์ มีชั่วโมง มีความสามารถที่จะทำแล้ว. 


ต่างประเทศทั้งหลายที่เป็นพันธมิตร หรือที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตนั้น 
ก็หลากหลายทั้งสภาพของประเทศ หลากหลายทั้งความเชื่อถือ หลากหลายทั้งนโยบาย 
ก็เป็นหน้าที่ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้. แล้วก็สำคัญมากที่ทูตจะต้องศึกษา 
ทำความรู้จัก และเข้าใจประเทศที่ตนประจำอยู่. ในเวลาเดียวกัน ก็ต้องเข้าใจ 
และทราบถึงจุดยืนของประเทศของเรา ซึ่งที่ผ่าน ๆ มาก็เคยมี ที่คนชำนาญมาก 
เกี่ยวกับประเทศโน้นประเทศนี้ ยุโรปบ้าง ฝรั่งบ้าง แต่เรื่องของประเทศตัวเองนี่
ถามอะไรตอบไม่ได้ หรือไม่เข้าใจ หรือไม่สนใจ. ปีเก่า ๆ หลายปีแล้วก็เคยมี
กรณีที่ว่า ไม่เข้าใจอะไรเลยที่เป็นของเรา แต่เข้าใจบางส่วนในสังคม งานเลี้ยง 
ของประเทศเขา แล้วก็ลืมว่าหน้าที่ทูตคืออะไร. เพราะฉะนั้น สมัยนี้ ทูต 
หรือกระทรวงการต่างประเทศ พัฒนามาอย่างมาก แล้วก็ท่านยังมีกำลังวังชาดี
ก็ขอให้มีกำลังใจ ขอให้ตั้งใจต่อไป ทั้งไปด้วยความสำเร็จ ไปด้วยความสุข 
ไปด้วยปัญญา แล้วก็เป็น เรียกว่า เป็นสิ่งที่ดีที่งามของประเทศชาติของเรา ที่จะ 
เป็นหูเป็นตาให้ประเทศ. 


ก็ขอให้มีความสุข ความเจริญ. 


(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 
(๒) นางบุษยา มาทแล็ง 


487