พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักร เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตแห่งสหราชอาณาจักร (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ทรงพระเกษมสำราญ พร้อมทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสหราชอาณาจักร ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดี ที่ท่านได้กล่าวถึงความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างราชวงศ์ทั้งสอง กับทั้งความมุ่งมั่นของท่าน ที่จะขยายความร่วมมือทางการค้า วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการเมือง ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร. ประเทศของเราทั้งสอง มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดลึกซึ้งมาช้านาน ทั้งระดับราชวงศ์ และระดับประชาชน. ดังเป็นที่ปรากฏว่า ราชวงศ์ทั้งสองต่างมีไมตรียกย่องนับถือกันเป็นอันดี อีกทั้งประชาชนทั้งสองฝ่ายก็มีมิตรจิตติดต่อคบหากันอย่างสนิทคุ้นเคย. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร ที่เจริญงอกงามมาเป็นลำดับ บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพดังกล่าวนี้ จะมีส่วนสำคัญสร้างเสริมให้เกิดความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนนานาประชาชาติและมวลมนุษยชาติในโลก มีความเจริญก้าวหน้า ความมั่งคั่งสมบูรณ์ และความร่มเย็นเป็นสุขอันถาวรตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Mark Gooding