พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบราซิล.
ประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล มีความสัมพันธ์ฉันมิตรมาด้วยดีโดยตลอดต่อเนื่อง นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน. ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสอง แม้จะอยู่ในภูมิภาคที่ห่างไกลกัน แต่ต่างก็มีความปรารถนา ที่จะสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในบ้านเมือง และความอยู่เย็นเป็นสุขของมวลมนุษยชาติ จึงได้ร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก ด้วยความเป็นมิตร ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความนับถือยกย่องตลอดมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือช่วยเหลือในกิจการทุกด้านทุกระดับระหว่างประเทศทั้งสอง อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพและเจตจำนงที่ดีงาม จะส่งเสริมสัมพันธภาพที่มีอยู่ ให้กระชับมั่นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้น อีกทั้งจะทำให้ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีความมั่นคง ความอยู่ดีมีสุข และความเจริญร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. José Borges dos Santos Júnior