พระราชดำรัส ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (๒)
นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง
และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
————————–

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้ฟังตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น เปล่งคำปฏิญาณด้วยความแน่วแน่หนักแน่น ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่อันสำคัญ.
ท่านทั้งหลายย่อมมีหน้าที่ทั้งในฐานะทหาร คือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และในฐานะตุลาการ คือรักษาความยุติธรรมในบ้านเมือง. จึงอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า หน้าที่ของท่าน ได้แก่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ด้วยการธำรงความยุติธรรม
ในแผ่นดิน. เรื่องความมั่นคงปลอดภัยกับความยุติธรรมนี้ ทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้ว ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างมาก เนื่องด้วยความยุติธรรมเป็นปัจจัยข้อใหญ่ ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความมั่นคงปลอดภัย เป็นที่พึ่งที่อาศัยที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกสงบ. จึงขอให้ทุกท่าน
สำนึกตระหนักในความสำคัญของหน้าที่ตนอยู่เสมอ แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ อันจะเป็นการรักษาคำสัตย์ที่ท่านได้ปฏิญาณไว้ได้อย่างเที่ยงแท้บริบูรณ์.
ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาอันกล้าแข็ง สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อความผาสุกมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนได้สำเร็จ ทั้งขอให้มีความสุขความเจริญทุกประการ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา