พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดน เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดน (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสวีเดน ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบพระทัยสมเด็จพระราชาธิบดี และพระราชินีแห่งสวีเดน ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชินี และประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวีเดนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.
ประเทศไทยกับราชอาณาจักรสวีเดน มีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดมายาวนานนับด้วยศตวรรษ. ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า ราชวงศ์ในประเทศทั้งสอง มีความผูกพันกันเป็นอันดี. นอกจากนี้ บุคคลสำคัญและประชาชนทั้งสองฝ่าย ก็มีน้ำใจไมตรีไปมาเยี่ยมเยือนกันอยู่เสมอ.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งมิตรไมตรีและเจตนารมณ์ที่ดีงาม จะส่งเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ให้กระชับมั่น และงอกงามยืนยงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลให้ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนนานาประเทศ
และมวลมนุษยชาติในโลก มีความมั่นคง ความเจริญ และความสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

 

(๑)  Mr. Jon Åström Gröndahl