พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามา เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามา (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปานามา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี และรัฐบาล ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปานามา.
ประเทศไทยและสาธารณรัฐปานามา แม้จะอยู่ห่างไกลกันทางภูมิศาสตร์ แต่ก็มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างราบรื่นกว่า ๓๘ ปี นับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๑๙๘๒. ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสองต่างมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาบ้านเมือง
ให้ก้าวหน้ามั่นคง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน จึงได้ร่วมมือช่วยเหลือในกิจการด้านต่าง ๆ อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความเป็นมิตร ความเห็นอกเห็นใจ และความจริงใจเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือช่วยเหลือในกิจการทุกด้านระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บน
พื้นฐานแห่งมิตรไมตรีและเจตนารมณ์ที่ดีงาม กอปรกับความปรารถนาของท่าน ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันให้กระชับแน่นแฟ้น นอกจากจะเกื้อหนุนสัมพันธภาพที่มีอยู่ ให้ยิ่งงอกงามและธำรงยืนยงแล้ว ยังจะสร้างเสริมเสถียรภาพ ความวัฒนาไพบูลย์ และสันติสุข
อันยั่งยืน ให้แก่ประเทศของเรา และประเทศทั้งหลายในโลกอีกด้วย.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Ms. Itzel Karina Chen Chan