พระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564

พระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
ขออำนวยพรให้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญา ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดี. เชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน.
ก็ขออำนวยพร.