พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี รัฐบาล และประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า และประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์.
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีมายาวนานอย่างสนิทสนมราบรื่น และนับวันจะยิ่งเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสองตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน จึงติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และร่วมมือกัน
ในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลก. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรไมตรี และความร่วมมือในกิจการทุกด้านทุกระดับระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระดับภูมิภาค ในกรอบของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะสร้างเสริมสัมพันธภาพที่มีอยู่แล้วด้วยดี ให้เพิ่มพูนและกระชับมั่นยิ่งขึ้น อีกทั้งจะอำนวยผลให้ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนนานาประเทศและมวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้และทั่วโลก มีความเข้าใจอันดี ความรุ่งเรืองก้าวหน้า และความปรกติสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mrs. Millicent Cruz-Paredes