พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า และประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศ.
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับอย่างสนิทสนมราบรื่น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง ต่างก็มีความมุ่งมั่น ในอันที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้ามั่นคง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
จึงได้ร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความเป็นมิตร ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความเคารพยกย่องเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในกิจการทั้งปวงระหว่างประเทศทั้งสอง อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน จะสร้างเสริมสัมพันธภาพที่มีอยู่ด้วยดี ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งจะนำพาความเจริญมั่นคง ความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืน มาสู่ประเทศและประชาชนของเรา รวมทั้งนานาประชาชาติและมวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้และอื่น ๆ ของโลกด้วย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Mohammed Abdul Hye