พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า และประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซีย.
เป็นที่น่าชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันมีมากว่า ๗๐ ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และความร่วมมือที่ขยายขอบเขตกว้างขวางออกไป ไม่เพียงเฉพาะระดับทวิภาคีเท่านั้น หากรวมทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลกด้วย. ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ท่านได้กล่าวถึงนี้ นับวันจะกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้น. ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศของเราทั้งสอง ต่างมีความผูกพันฉันมิตร ความเข้าใจอันดี และความสนิทสนม ในฐานะประเทศที่อยู่ร่วมทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีส่วนร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียนด้วยกัน. ข้าพเจ้า
เชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพ และความร่วมมือในกิจการทุกด้านทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรอบของประชาคมอาเซียน ที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งความผูกพันและเจตนารมณ์ที่ดีงามดังกล่าว จะส่งเสริมให้ประเทศ และประชาชนของเราเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และเกื้อกูลให้เกิดความสงบร่มเย็นอันยั่งยืน แก่ประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในภูมิภาคนี้และอื่น ๆ ของโลกตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Rachmat Budiman