พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า และประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวศรีลังกา.
ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ที่ฝังหยั่งรากลึกมากว่า ๘๐๐ ปี. ความสัมพันธ์ที่มีมานานดังกล่าวนี้ นับวันจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง นอกจากจะมีศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันแล้ว ยังมีความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างกัน ทั้งระดับประเทศ และระดับประชาชนทั้งสองฝ่ายอีกด้วย.
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความร่วมมือในกิจการทุกด้านระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งสัมพันธภาพเก่าแก่ที่สืบสานมาอย่างสนิทสนมแนบแน่น จะนำไปสู่ความเข้าใจอันดี ความก้าวหน้ารุ่งเรือง และความอยู่ดีมีสุขของประเทศและประชาชนของเรายิ่งขึ้น อีกทั้งจะส่งผลเกื้อกูลให้นานาประชาชาติและมวลมนุษยชาติในภูมิภาคนี้และอื่น ๆ ของโลก มีความเจริญมั่นคง และความสงบร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mrs. Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne