พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดีในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีน.
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ฉันมิตรมาแต่โบราณกาล ก่อนแต่จะได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๒๕๑๘. ความสัมพันธ์เก่าแก่ดังกล่าวนี้ ดำเนินมาอย่างสนิทสนมแน่นแฟ้น และนับวันจะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง นอกจากจะมีสายสัมพันธ์อันดีทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแล้ว ยังร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลกอีกด้วย. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างประเทศทั้งสองในกิจการทุกด้านทุกระดับ
บนพื้นฐานแห่งสายสัมพันธ์และความมีน้ำใจไมตรีต่อกัน กอปรกับความตั้งใจดีของท่าน จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สัมพันธภาพที่มีมายาวนาน กระชับมั่นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งจะอำนวยผลให้ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนประเทศต่าง ๆ และมนุษยชาติทั้งหลายในภูมิภาคนี้ และอื่น ๆ ของโลก มีความเจริญมั่นคง ความอยู่ดีกินดี และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Han Zhiqiang