พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
—————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอขอบใจคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันดำเนินการต่าง ๆ ในการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดมา.
การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อป้องกันและบำบัดรักษาโรคใดโรคหนึ่งนั้น มิใช่สิ่งที่อาจกระทำได้ง่ายนัก และโดยมากก็มิได้เกิดจากการค้นพบโดยบังเอิญ หากเป็นผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจและความวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งยวด ของบุคคลผู้อุทิศตนทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ และความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์. แม้การศึกษาค้นคว้าวิจัยดังกล่าว จะเป็นการมุ่งศึกษาเฉพาะปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งของโรค หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งระบาดของโรคก็ตาม แต่ก็เป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ คือการพัฒนาแนวทางหรือวิธีการ ที่จะป้องกัน รักษา และขจัดโรคนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ดังเช่นผลงานการศึกษาวงจรชีวิตไวรัสตับอักเสบซี ของศาสตราจารย์ ดร.ราล์ฟ เอฟ. ดับเบิ้ลยู. บาร์เทนชลากเกอร์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญในการพัฒนายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง อันอำนวยประโยชน์แก่การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในผู้ป่วยทั่วโลก และผลงานการศึกษาเกี่ยวกับการให้ยารักษาโรคริดสีดวงตาในประเทศแกมเบียและแทนซาเนีย ของศาสตราจารย์ นายแพทย์เดวิด เมบี ซึ่งนำไปสู่นโยบายการกำจัดโรคริดสีดวงตาขององค์การ
อนามัยโลก อันมีความหวังที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้. ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความนิยมชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งสองได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จากผลงานอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์อันไพศาล ทั้งแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุข ทั้งแก่มวลมนุษยชาติทั่วทุกส่วนของโลก.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.