พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ณ อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
ในพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาชุมชน
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
ณ อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ (อาคาร ๒)
วันจันทร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
——————————

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันนี้.
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดกาญจนบุรีนั้น เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ จนได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย. พื้นที่ดังกล่าว นอกจากจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนต่าง ๆ จึงมีคนในพื้นที่อยู่ร่วมกับป่าเป็นจำนวนมาก. ในเรื่องคนอยู่กับป่านี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เคยพระราชทานแนวพระราชดำริไว้ เป็นใจความว่า การที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่า และช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ตลอดไป. จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลาย ทั้งคณะกรรมการโครงการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ได้สืบสานแนวทางพระราชดำริ โดยจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชน และได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง จนโครงการพัฒนาก้าวหน้า
มาโดยลำดับ. หวังว่าทุกคนทุกท่านจะร่วมมือร่วมงานกัน ให้พร้อมเพรียงเหนียวแน่นยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า อย่างสอดคล้องสมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุข และประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน.
ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมโครงการพัฒนาชุมชน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ณ บัดนี้. ขออำนวยพรให้การประชุมประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุม และมีส่วนร่วมในโครงการนี้ มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้