พระราชดำรัส ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี (๒)
นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
———————–

ขอถือโอกาสนี้ให้พร ด้วยความปรารถนาดี ให้ทุกท่านได้มีกำลังกายกำลังใจและกำลังปัญญา ตลอดจนมีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำปฏิญาณ. ทั้งนี้ เพื่อความสุขของประชาชน ความสุขของส่วนรวม ประชาชนส่วนรวม ภาพรวม และความเรียบร้อย สงบสุข ตลอดจนความสมบูรณ์พูนสุขของประเทศชาติและราชอาณาจักร ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว.
ก็ขอให้โชคดี และมีกำลังใจ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา