พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (๒)
นำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
—————————-

ก็ขออวยพรให้ท่านมีกำลังใจ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามคำปฏิญาณ เพราะว่าคำปฏิญาณที่ได้กล่าวออกไปนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และความหมายต่าง ๆ นี่ครบถ้วนอยู่แล้ว. ท่านสามารถนำคำปฏิญาณนี้ไปทบทวน ขยายความ หรือกำหนดเป็นแนวทางได้ตามสถานการณ์ ตามเหตุผล ตามกาลเทศะ. ท่านทั้งหลายก็มีประสพการณ์มามาก ก็เชื่อว่า จะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นประโยชน์ตามคำปฏิญาณได้ด้วยดี.
ก็ขอให้มีกำลังใจ และก็โชคดี มีความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่นี้ตลอดไป.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายวรวิทย์ กังศศิเทียม