พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันเสาร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโคลอมเบีย.
ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโคลอมเบีย มีมาโดยราบรื่นตลอดเวลาสี่ทศวรรษ นับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๑๙๗๙ และนับวันจะเจริญงอกงาม. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างตระหนักในคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ด้วยความเป็นมิตร ความเคารพยกย่อง และความไว้เนื้อเชื่อใจกันเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองในกิจการทุก ๆ ด้าน อันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งมิตรภาพและเจตนารมณ์ที่ดีงาม กอปรกับเจตจำนงอันแน่วแน่ของท่าน ที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพและความร่วมมือกันให้ใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้น จะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ยิ่งกระชับแน่นแฟ้น อีกทั้งจะอำนวยผลให้ประเทศของเรา ตลอดจนประเทศทั้งหลายในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีความเจริญมั่นคง ความมั่งคั่งสมบูรณ์ และความร่มเย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mrs. Ana Maria Prieto Abad