พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตรัฐคูเวต เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตรัฐคูเวต (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบพระทัยเจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้า และประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวคูเวต ประสบความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับรัฐคูเวต ได้เจริญงอกงามมาตลอดกว่า ๕๖ ปีอย่างสนิทสนมราบรื่น นับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน และนับวันจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสองต่างเห็นความสำคัญของมิตรภาพระหว่างประเทศ ว่าเป็นทางที่จะนำไปสู่ความเข้าใจอันดี ความสมัครสมานสามัคคี และความวัฒนาสถาพรของประเทศต่าง ๆ ในโลก จึงคบหาติดต่อกันฉันมิตร และร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจการหลากหลายด้าน อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความเข้าอกเข้าใจ ความเคารพนับถือ และความปรารถนาดีเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการทั้งปวง ที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งเจตนารมณ์ที่ดีงาม จะสร้างเสริมสัมพันธภาพให้ใกล้ชิดแนบแน่นยิ่งขึ้น กับทั้งจะอำนวยผลให้ประเทศของเรา ตลอดจนประเทศทั้งหลายในภูมิภาคนี้และอื่น ๆ ของโลก มีความเข้มแข็งมั่นคง ความวัฒนาก้าวหน้า และความสุขร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Mohammad Husain Alfailakawi