พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี รัฐบาล และประชาชนชาวเวียดนาม ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พระราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชนชาวไทย พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม.
น่ายินดียิ่ง ที่ท่านกล่าวว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ให้ความสำคัญเป็นอันมากเสมอมา ที่จะสร้างเสริมมิตรภาพ และความร่วมมือกับประเทศไทย ให้เจริญงอกงาม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย กับทั้งสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งโรจน์ ของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก. ประเทศของเราทั้งสองตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยต่างก็ตระหนักมั่นในความเป็นมิตร และการอยู่ร่วมกับนานาประชาชาติอย่างสันติ จึงมีความสนิทคุ้นเคยกันฉันมิตร และได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดในกิจการด้านต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาค
และระดับโลก. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพ และความร่วมมือในกิจการทุกด้านทุกระดับ ที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระดับภูมิภาค ในกรอบของประชาคมอาเซียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะนำพาประเทศและประชาชนของเรา รวมทั้งประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในภูมิภาคนี้และอื่น ๆ ของโลก ให้มีความเข้าใจอันดี ความก้าวหน้ารุ่งเรือง และความอยู่เย็นเป็นสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Phan Chi Thanh