พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับพระราชสาส์นตราตั้งจากสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก ทรงแต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพระราชสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบพระทัยสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ ในพระราชปรารถนาดีที่มีต่อข้าพเจ้า รัฐบาล และประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรให้ทรงพระเกษมสำราญ พร้อมทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป.
เป็นที่น่าชื่นชมยิ่ง ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรเดนมาร์ก ซึ่งเจริญงอกงามมานานนับด้วยศตวรรษ และจะมีการฉลองครบสี่ศตวรรษในปี ๒๐๒๑ รวมทั้งความผูกพันอันลึกซึ้งแนบแน่นระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพของประเทศ และความผูกพันของประชาชนทั้งสองฝ่าย อันตั้งอยู่
บนพื้นฐานแห่งไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีงามดังกล่าวนี้ จะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และความร่วมมือในกิจการที่หลากหลายกว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในโลก มีความเจริญก้าวหน้า และความสุขสถาพรอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Jon Thorgaard