พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตมองโกเลีย เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตมองโกเลีย (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมองโกเลีย.
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดี ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับมองโกเลีย รวมทั้งความมุ่งมั่นของท่าน ที่จะพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญก้าวหน้า และใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น. ประเทศไทยยึดมั่นเสมอมาในนโยบาย ที่จะผูกมิตรไมตรีกับนานาประเทศในโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนพื้นฐานแห่งความเป็นมิตร ความเคารพยกย่อง และความปรารถนาดีต่อกัน. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพระหว่างประเทศทั้งสอง ที่มีอยู่อย่างสนิทสนมแนบแน่น และนับวันจะยิ่งเจริญงอกงาม จะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ที่ขยายกว้างขวางออกไป ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศและประชาชนของเรา ตลอดจนประเทศและมนุษยชาติทั้งหลายในภูมิภาคนี้และอื่น ๆ ของโลก มีความเจริญก้าวหน้า และความสงบสุขอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.
(๑) Mr. Tumur Amarsanaa