พระราชดำรัส ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
ในโอกาสที่ประธานศาลปกครองสูงสุด (๒)
นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
—————————-

ขออำนวยพรและเป็นกำลังใจ ให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้มีอนาคตในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกำลังใจและความเข้มแข็ง ตลอดจนด้วยปัญญาที่ได้รับการศึกษาเรียนรู้มา. ในภารกิจที่สำคัญนี้ เพื่อความสุขร่มเย็นของประชาชนชาวไทย เพื่อความยุติธรรมในสังคม และความก้าวหน้าของประเทศชาติ ก็ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีปัญญาที่ดี และสามารถดึงเอาความรู้ความสามารถ ที่ได้ศึกษามา ใช้ให้เหมาะสมกับกฎหมายและกาลเทศะ หรือความจริงที่เป็นอยู่. นี่คือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และส่วนรวม.
ก็ขอให้ท่านได้สมดังใจปรารถนาทุกประการ.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
(๒) นายปิยะ ปะตังทา