พระราชดำรัส พระราชทานแก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ในศาลฎีกา ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา ณ ศาลฎีกา เขตพระนคร วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
พระราชทานแก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ในศาลฎีกา
ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา
ณ ศาลฎีกา เขตพระนคร
วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
————————–

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา และได้มาพบปะวิสาสะกับทุกท่าน ผู้เป็นข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ ในวันนี้.
อาคารที่ทำการศาลฎีกา ซึ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่บนที่ตั้งอาคารที่ทำการหลังเดิมนี้ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์แห่งการยุติธรรมของไทย อันนับเนื่องมาจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูประบบศาล และสร้างศาลสถิตยุติธรรมขึ้น. ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกานี้ ก็เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อบ้านเมือง เพราะนอกจากจะเป็นที่สำหรับประชุมกัน เพื่อคัดเลือกผู้พิพากษา ให้ทำหน้าที่วินิจฉัยตัดสินคดีต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ทำหน้าที่ในองค์กรอิสระต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นที่สำหรับประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาและตีความข้อกฎหมายสำคัญ ๆ อันนำไปสู่บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศด้วย.
ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกท่านทุกฝ่ายผู้มีส่วนร่วมในงานศาลยุติธรรม คงจะมีความภาคภูมิใจ ในเกียรติประวัติของที่ทำการแห่งนี้ ทั้งคงจะได้รำลึกถึงความสำคัญของหน้าที่ที่แต่ละคนมีอยู่ ในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ. จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้ในหลักวิชาการและกฎหมาย ประสพการณ์ที่ได้สร้างสมมา รวมทั้งวิจารณญาณที่ถูกต้อง
ตามหลักเหตุผลและหลักธรรม เพื่อจรรโลงรักษาความยุติธรรมอันเที่ยงแท้ ให้บังเกิดความวัฒนาผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป.
ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา เข้มแข็งมั่นคง สามารถเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่สังคมประเทศชาติ ทั้งให้มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้