พระราชดำรัส ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

พระราชดำรัส (๑)
ในพิธีพระราชทานรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
—————————

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบโล่เกียรติคุณและรางวัล แก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม กับมอบรางวัลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ทุกโรงเรียน ที่ได้รับเกียรติและรางวัล อันเป็นผลจากการปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งขอชมเชยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ส่งเสริมสนับสนุนงานของกรรมการอิสลาม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยดีตลอดมา.
กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น กล่าวได้ว่ามีบทบาทและหน้าที่อย่างสำคัญ ในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่บุคคลและสังคมส่วนรวม เพราะบุคคลที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนให้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้อง และได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ในหลักวิชาอย่างกว้างขวาง ย่อมสามารถ
ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงาน สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่ท้องถิ่น และแก่ประเทศชาติได้แท้จริง. จึงขอแสดงความชื่นชมกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่าม ที่ได้อุตส่าห์ อุตสาหะ มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แนะนำสั่งสอนอิสลามิกชน ให้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างชัดเจนถูกต้อง รวมทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ได้ปรับปรุงพัฒนางานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์. หวังว่าทุกท่านจะภูมิใจยินดีในผลงานที่ได้ปฏิบัติมา และร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อันทรงคุณค่านี้ต่อไป ให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น โดยมุ่งถึงประโยชน์สุข และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ ประชาชน เป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์.
ขออำนวยพรให้ทุกท่าน ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญาเข้มแข็งสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลเลิศได้ทุกด้าน และให้ประสบความสุขสวัสดีทุกเมื่อไป.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้