พระราชดำรัส ในโอกาสที่อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2565

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่อัยการสูงสุด
นำอัยการประจำกอง สำนักงานอัยการสูงสุด
เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
—————————-

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้พบกับท่านทั้งหลาย ในโอกาสที่ท่านได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณตน ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่อัยการ.
งานในหน้าที่ของท่าน ต้องอาศัยคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่ง คือวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้อง. วิจารณญาณดังกล่าวนั้น จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคนเรามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว้างขวาง มีประสพการณ์ที่สร้างสมมาอย่างเพียงพอ และมีใจเที่ยงตรงเป็นกลาง สามารถคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ได้ตามเป็นจริง. จึงขอให้อัยการทุกคน
หมั่นเสริมสร้างวิจารณญาณของตนอยู่เสมอ แล้วปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง โดยใช้วิจารณญาณอันรอบคอบ ประกอบด้วยหลักวิชา หลักเหตุผล และหลักธรรม. แต่ละคนก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ตามที่ตั้งใจมุ่งหมาย.
ขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญ และความก้าวหน้ารุ่งเรืองในอาชีพการงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป.