พระราชดำรัส ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ณ โถงรัฐพิธี ชั้น 11 อาคารรัฐสภา วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566

พระราชดำรัส ในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
ณ โถงรัฐพิธี ชั้น 11 อาคารรัฐสภา
วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566

บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุม
รัฐสภา พุทธศักราช 2566 แล้ว. ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป.
ขอให้ท่านทั้งหลาย ผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ ได้ระลึกไว้เสมอว่า
ท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชน ให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ ในการใช้
อำนาจนิติบัญญัติ เพื่อดำเนินการปกครอง และพิจารณาออกกฎหมายต่าง ๆ ให้รัฐบาล
ถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน. ดังนั้น ประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไร
ย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถ และความสุจริตบริสุทธิ์ของท่าน ที่จะปฏิบัติหน้าที่
ทั้งปวง โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด.
หากทุกท่านจะได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอ ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วง
เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคง ของอาณาประชาราษฎร์ และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง.
ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภา เป็นไปโดยเรียบร้อย สำเร็จผล
ที่พึงประสงค์ทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป.