พระราชดำรัส ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยา (๑)
เข้าเฝ้า ฯ ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564
——————

ท่านเอกอัครราชทูต

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้รับอักษรสาส์นตราตั้งจากท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา แต่งตั้งท่านเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยอักษรสาส์นถอนเอกอัครราชทูตคนก่อน.
ขอขอบใจท่านประธานาธิบดี และประชาชนชาวเคนยา ในไมตรีจิตที่มีต่อข้าพเจ้า พร้อมทั้งขอแสดงความปรารถนาดี เพื่อความสุขของท่านประธานาธิบดี และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเคนยา.
น่าชื่นชมยิ่ง ที่ท่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่งอกงามหยั่งรากลึก และความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเคนยา. ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ท่านกล่าวถึงนั้น นับวันจะยิ่งกระชับมั่นและทวีเพิ่มพูนขึ้น. ทั้งนี้ เพราะประเทศของเราทั้งสอง แม้จะอยู่ห่างต่างทวีปกัน แต่ต่างก็ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับนานาประเทศอย่างสันติ จึงติดต่อคบหากันฉันมิตร ด้วยความเคารพยกย่อง ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความจริงใจเสมอมา. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธภาพและความร่วมมือในกิจการทั้งปวง ที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสอง บนพื้นฐานแห่งมิตรไมตรีและเจตนารมณ์ที่ดีงาม จะสร้างเสริมความมั่งคั่งสมบูรณ์ และความก้าวหน้าไพบูลย์ ให้แก่ประเทศของเรายิ่งขึ้น อีกทั้งจะส่งผลให้ประเทศทั้งหลายในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มีความเจริญมั่นคง และความสงบร่มเย็นอันยั่งยืนตลอดไป.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากข้าพเจ้า และทางราชการไทยจะอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลือทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในหน้าที่ของท่าน.

(๑) Mr. Kiptiness Lindsay Kimwole